Přeměny společnosti

Pokud potřebujete zrušit svou firmu, ale nechcete podstupovat likvidaci, nabízejí se různé formy tzv. přeměny společnosti. Z právního hlediska jde o to, že nástupce/i přebírá veškerá práva a povinnosti zrušené obchodní společnosti, a to vč. pracovněprávních. Nástupce pochopitelně přebírá i majetek firmy.

Buď dochází ke spojení podniků do jednoho (příp. více subjektů - nástupnických společností), nebo naopak k rozdělení současných podniků. Možná je i kombinace obou postupů. Přeměnou je také změna právní formy společnosti (např. ze spol. s r. o. na a. s.). Dále se přeměnou rozumí fúze, převod jmění na společníka atp.

Více viz: Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů

Nejčastější přeměny obchodních společností

Nejčastějšími typy přeměn firem jsou tyto čtyři:

O všech si můžete blíže přečíst v samostatných odkazech, kde o nich naleznete vše důležité.

Dokonce i ve chvíli, kdy už společnost vstoupila do likvidace, je možná přeměna firmy. Potřebné je k tomu rozhodnutí společníků (nebo valné hromady, příp. členské schůze). Dále je tato možnost aktuální i v případě, že uplynula doba, na kterou byla tato společnost založena, příp. pokud dosáhla cíle, pro který byla založena. Další možností je rozhodnutí soudu o zrušení obchodní společnosti nebo družstva s likvidací, a to v případě, že soud zrušil své rozhodnutí o zrušení společnosti (družstva). Dojde-li k přeměně společnosti (družstva) v likvidaci, ukončuje se likvidace ke dni, kdy byla přeměna schválena. V taklovém případě je nutné, aby společnost zrušila rozhodnutí o vstupu společnosti do likvidace (nejpozději do okamžiku rozpočetí rozdělování likvidačního zůstatku). Až dnem účinnosti rozhodnutí končí i funkce likvidátora, takže společnost následně může zahájit realizaci přeměny.

Fúze a převod jmění na společníka jsou dokonce možné i v případech, kdy je společnost v úpadku nebo v konkurzním řízení, příp. bylo povoleno vyrovnání. Pokud je rozhodnuto o úpadku osoby zúčastněné na přeměně obchodní společnosti nebo družstva, může k přeměně dojít jen za podmínek stanovených insolvenčním zákonem.

Rozhodnutí o přeměně obchodní společnosti můžete zrušit až do vydání rozhodnutí, kterým je povolen zápis přeměny do OR (pokud s tím souhlasí všechny zúčastněné společnosti).

Neváhejte a objednejte si přeměnu společnosti online!

Kontaktujte nás