Změna kapitálu (ZK)

Základní kapitál obchodních společností plní v kapitálových OS funkci majetkové záruky pro věřitele společnosti.

Dříve se ZK říkalo základní jmění - toto jmění tvoří část vlastního kapitálu firmy. ZK představuje hodnotu vkladů majitelů do společnosti. Základní kapitál se tvoří při založení společnosti a během existence a fungování firmy se většinou nemění.

Společníci kapitolových společností ručí za závazky svých firem jen velmi omezeně (resp. neručí téměř vůbec), a proto jim zákon ukládá povinnost tvorby ZK a určuje také jeho minimální výši. Závazně je také upraven postup při změně ZK.

Navýšení ZK

Jestliže se společnost rozhodne navýšit svůj základní kapitál, musí svolat a uspořádat valnou hromadu, na které o tom společníci hlasují. Minimální poměr hlasů musí být dvě třetiny, ale společenská smlouva může tento poměr navýšit. O navýšení ZK musí být pořízen notářský zápis.

Do OR musí společnost doložit tyto dokumenty:

  • doklady splnění vkladové povinnosti;
  • notářský zápis o rozhodnutí valné hromady navýšit ZK;
  • usnesení soudu o jmenování znalce podle § 59 odst. 3 obchodního zákoníku;
  • znalecké posudky ocenění nepeněžitých vkladů;
  • doklady splacení nepeněžitých vkladů;
  • prohlášení o převzetí závazku k navýšení, příp. k novému vkladu;
  • potvrzení auditora o existenci pohledávky započítávané na vklad společníka, vč. dokladu prokazujícího právní důvod vzniku pohledávky;
  • smlouvu o započtení pohledávky.

Jednatelé společnosti musí neprodleně podat návrh na zápis navýšení ZK do obchodního rejstříku. Toto navýšení nabývá účinnosti až dnem zápisu do OR.

Snížení ZK

Obchodní společnost se pro snížení ZK může rozhodnout z několika důvodů:
a) ekonomické problémy firmy - v takovém případě firma snížením ZK vyrovnává ztrátu;
b) vyplacení hotovosti společníkům - v případě, kdy firma nepotřebuje pro svůj provoz v takové výši;
c) upuštění od splnění zatím nezaplaceného závazku vkladu;
d) nutnost vypořádat uvolněný obchodní podíl.

Jestliže se společnost rozhodne snížit svůj základní kapitál, musí svolat a uspořádat valnou hromadu, na které o tom společníci hlasují. Minimální poměr hlasů musí být dvě třetiny, ale společenská smlouva může tento poměr navýšit. O snížení ZK musí být pořízen notářský zápis.

Jednatelé společnosti musí neprodleně podat návrh na zápis snížení ZK do obchodního rejstříku. Toto sníženínabývá účinnosti až dnem zápisu do OR.

Tým specialistů z Woolfeholding.cz za vás zajistí změnu kapitálu od A do Z - rychle, efektivně, spolehlivě!

S jakýmikoliv dotazy nás neváhejte kontaktovat!

Objednejte si zvýšení či snížení základního kapitálu online u Woolfeholding.cz

Kontaktujte nás
Zpět na Změny ve společnosti